Disclaimer


Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam MerksMarketing.com berusten bij Merks Marketing b.v., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op MerksMarketing.com gebruiker mag de inhoud van deze site alleen voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit MerksMarketing.com op niet incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken. De verwerking van de gegevens op MerksMarketing.com en de totstandkoming van MerksMarketing.com is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Merks Marketing b.v. noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op MerksMarketing.com is opgeslagen en zijn dan ook, behalve opzet of grove schuld van Merks Marketing b.v. c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via MerksMarketing.com aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Merks Marketing is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van MerksMarketing.com voor gebruiker.